Youtube Twitter Facebook
Lions Club Baner

Statut

 STATUT

STOWARZYSZENIA LIONS CLUB KRAKÓW - STARE MIASTO

tekst jednolity

ze zmianami wprowadzonymi na Ogólnym Zebraniu Członków Klubu

w dniu 1 marca 2010 r.

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Lions Club Kraków – Stare Miasto, w dalszym tekście nazywane jest Klubem.

Art. 2.

1. Siedzibą Klubu jest Kraków, a terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Klub uczestniczy w akcjach międzynarodowej pomocy, zgodnie z jego statutowymi celami.

Art. 3.

Klub posiada osobowość prawną, może nabywać prawa i zaciągać zobo­wiązania w granicach przewidzianych granicami prawa. Klub działa przez organy wskazane w niniejszym statucie.

Art. 4.

Wszelka działalność członków klubu jest całkowicie bezinteresowna.

Rozdział II
CELE I ZADANIA KLUBU

Art. 5.

Celem Klubu jest:

1. Tworzenie i podsycanie ducha zrozumienia między ludźmi.

2. Promowanie podstaw dobrego zarządzania i cnót obywatelskich.

3. Branie aktywnego udziału w akcjach obywatelskich, kulturalnych, socjalnych, ochrony zdrowia i opieki społecznej.

4. Jednoczenie członków w więzach przyjaźni, dobrze pojętego koleżeństwa i wzajemnego zrozumienia.

5. Stworzenie platformy otwartej dyskusji o wszystkich problemach ogólno­społecznych; pod warunkiem jednakże, iż nie będą podejmowane próby pozyskiwania zwolenników dla poglądów politycznych i sekt religijnych.

6. Zachęcanie osób pełniących funkcje publiczne do bezinteresownego służenia społeczeństwu, a także popieranie fachowości i przestrzegania zasad etyczno-moralnych we wszystkich dziedzinach działalności zawodowej, społecznej i w życiu prywatnym.

7. Niesienie pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

8. Działalność charytatywna na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

Art. 6.

Klub realizuje swój cel między innymi poprzez:

1. Organizowanie akcji humanitarnych i społecznych.

2. Dostarczanie specjalistycznego wyposażenia do szkół specjalnych.

3. Propagowanie ochrony środowiska naturalnego.

4. Wspieranie prac badawczych w dziedzinie zapobiegania chorobom.

5. Umacnianie więzi między członkami Lions Clubu w różnych krajach.

6. Tworzenie właściwego klimatu dla pełnej i swobodnej dyskusji na tematy ogólnospołeczne.

Rozdział III
CZŁONKOWIE KLUBU

Art. 7.

Członkiem Klubu może zostać pełnoletnia osoba o wysokim poziomie moralnym, ciesząca się dobrą opinią w swoim środowisku.

Art. 8.

Rodzaje członkostwa:

1. Członkowie czynni – korzystający ze wszystkich praw członkowskich tj. posiadający możliwość sprawowania każdej funkcji w Klubie, prawo udziału w Zebraniu Ogólnym z głosem stanowczym, prawo do noszenia odznaki Klubu, oraz posiadających obowiązek wykazania się regularnością obecności na zebraniach, terminowego uiszczania składek, udziału w działalności Klubu.

2. Członkowie stowarzyszeni – członkowie, którzy z różnych względów nie mogą regularnie uczestniczyć w zebraniach Klubu, lecz którzy nadal chcą utrzymywać przynależność do Klubu, na co winna wyrazić zgodę Zarząd Klubu. Stanowisko Zarządu Klubu w tym zakresie może być rewidowane co 6 miesięcy. Członek stowarzyszony ma obowiązek płacić składki w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu.

3. Członkowie honorowi – godność członka honorowego nadaje Zebranie Ogólne osobom, które szczególnie zasłużyły się dla społeczeństwa bądź Klubu. Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w zebraniach lecz bez prawa głosu stanowiącego, nie mają oni obowiązku uiszczania składki członkowskiej.

Art. 9.

Przyjęcie na członka Klubu odbywa się poprzez wprowadzenie go przez osobę będącą członkiem czynnym Klubu, który przedstawia kandydaturę Zarządowi Klubu. Zarząd Klubu decyduje o przyjęciu nowego członka zwykłą większością głosów.

Art. 10.

1. Przyczyną pozbawienia członkostwa jest: niepłacenie składek przez okres 3 miesięcy, nieobecność na 4-ech kolejnych zebraniach, popełnienie czynu nielicującego z godnością członka Klubu.

2. Decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa podejmuje Zarząd Klubu więk­szością 2/3 głosów.

3. Uchwała o pozbawieniu członkostwa musi być doręczona członkowi, z pou­czeniem, że w terminie 7 dni może się od niej odwołać do Zebrania Ogólnego.

Rozdział IV
WŁADZE KLUBU

Art. 11.

Władzami Klubu są:

1. Zebranie Ogólne Członków Klubu.

2. Zarząd Klubu.

3. Komisja Rewizyjna.

Art. 12.

Zebrania Ogólne członków Klubu odbywają się co najmniej 1 raz w kwartale.

 

Art.13.

Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Członków Klubu zwoływane jest na wniosek co najmniej 1/3 ogółu członków.

Art. 14.

Zebranie Ogólne wytycza główne kierunki działalności Klubu, wybiera i od­wołuje członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej. Uchwala wysokość składek członkowskich, podejmuje uchwały o zmianie statutu, o rozwiązaniu się Klubu. W uzasadnionych przypadkach wysokości składek członkowskich mogą być dosto­sowane do indywidualnych możliwości członków czynnych i stowarzyszonych poprzez uchwałę Zarządu Klubu.

Art. 15.

1. Uchwały Zebrania Ogólnego zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków obecnych, o ile o zebraniu zawiadomiono na 7 dni przed jego terminem członków Klubu, lub zebranie odbywa się w stałym, znanym członkom terminie.

2. Podjęcie uchwał w sprawach wyboru i zmian w składzie Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej, zmiany statutu, rozwiązania się Klubu wymaga zawiadomienia wszystkich członków o wprowadzeniu tych spraw do porządku zebrania na 14 dni przed planowanym zebraniem.

Art. 16.

Organem Wykonawczym Klubu jest Zarząd Klubu.

Art. 17.

Zarząd Klubu składa się z Prezydenta, 2-ch V-ce Prezydentów, Sekretarza, Skarbnika, Szefa Protokołu i Członków w liczbie określonej przez Zebranie Ogólne, łącznie nie więcej niż 9 osób.

Art. 18.

Do zadań Zarządu Klubu należy:

1. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu.

2. Realizowanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego.

3. Nadzór nad działalnością finansową Klubu.

4. Przygotowywanie i przedkładanie na Zebranie Ogólne członków Klubu wszyst­kich nowych koncepcji dotyczących jego działalności.

5. Rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Klubu na tle ich dzia­łalności w stowarzyszeniu.

Art. 19.

Uchwały Zarządu Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu Klubu, jeżeli statut nie stanowi inaczej.

Art. 20.

Klub reprezentuje na zewnątrz jego Prezydent lub z jego upoważnienia inny członek Zarządu Klubu.

Art. 21.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

Art. 22.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności finansowej Klubu.

Art. 23.

Kadencja Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok.

Art. 24.

Wybory do władz Klubu przeprowadzane są w głosowaniu tajnym.

Art. 25.

1. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu Klubu i nie podlega jej w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami Zarządu Klubu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu kosztów lub wynagrodzenia.

Rozdział V
MAJĄTEK KLUBU

Art. 26.

Majątek klubu powstaje ze:

1. Składek członkowskich, których wysokość uchwala Zebranie Ogólne Klubu.

2. Darowizn, spadków i zapisów.

3. Prowadzenia działalności gospodarczej Klubu w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 

Art. 27.

Cały dochód Klubu przeznacza się na działalność statutową Klubu podejmo­waną na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

Art. 28.

Zobowiązania o charakterze majątkowym podejmowane w imieniu Klubu wymagają podpisu 2-ch członków Zarządu Klubu.

Art. 29.

1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Zabrania się przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków jego organów, lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu.

3. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów, lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu.

4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osoby im bliskie.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

Art. 30.

Zmiana niniejszego Statutu następuje uchwałą Zebrania Ogólnego Członków Klubu powziętą większością 2/3 głosów.

Art. 31.

Rozwiązanie Klubu następuje uchwałą Zebrania Ogólnego Członków Klubu powziętą większością 2/3 głosów.

 

Art. 32.

W razie uchwalenia rozwiązania Klubu Zebranie Ogólne zwykłą większością głosów podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Klubu i powołuje Komisję Likwidacyjną w składzie 3 osób.

 

 

 

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu:

Sygnatura sprawy: KR.XI NS-REJ.KRS/7474/4/764

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla podmiotu: Lions Club Kraków – Stare Miasto, Kraków dokonał wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Nr pozycji rejestru (nr KRS) 0000101426. Data i godzina dokonania wpisu: 03.06.2004. 14:40:13.

Nr wpisu w pozycji rejestru 4. 

Twój adres IP: 18.205.26.39