Youtube Twitter Facebook
Lions Club Baner

Jak zostać LION-em?

Jeśli chcesz zostać członkiem klubu LION - skontaktuj się z klubem najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.

KLUBY LIONS W POLSCE

Jeśli chcesz założyć nowy klub - skontaktuj się z Gubernatorem Okręgu 121 w Polsce.

GUBERNATOR

 

Procedura zakładania nowego klubu Lions

Procedura zakładania nowych klubów Lions w Okręgu 121 Polska opisana jest w § 6 REGULAMINU OKRĘGU.

Oto jego zapisy:

1. Z inicjatywą utworzenia nowego Klubu Lions, na danym obszarze geograficznym, może wystąpić do gubernatora okręgu, istniejący już Klub Lions lub grupa obywateli zainteresowanych jego powołaniem.

2. Gubernator nominuje jeden z istniejących Klubów Lions w Okręgu jako klub patronujący i powołuje dwóch certyfikowanych doradców (ang. Guiding Lionów) dla właściwego przygotowania klubu do procedury rejestracji w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Klubów Lions i w Krajowym Rejestrze Sądowym.

3. O projekcie tworzenia nowego Klubu Lions gubernator jest zobowiązany poinformować wszystkie kluby w Okręgu poprzez witrynę internetową Okręgu i wydawane biuletyny informacyjne. Kluby mają prawo do przedstawienia swojej opinii o tym projekcie w ciągu 1 miesiąca od daty ukazania się informacji gubernatora. Po tym terminie gubernator podejmuje decyzję w sprawie utworzenia nowego klubu.

4. Na zebraniu organizacyjnym nowego Klubu poświęconym zatwierdzeniu Statutu, klub podejmuje również uchwałę o przystąpieniu do związku stowarzyszeń jakim jest Okręg 121 Polska.

5. Projekt statutu nowego klubu, przed przekazaniem do Sądu Rejestrowego, należy przedstawić gubernatorowi do akceptacji.

6. Po zarejestrowaniu klubu Lions w Polsce jako stowarzyszenia w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach, gubernator występuje do Zarządu Międzynarodowego LCI w Oak Brook, USA z wnioskiem o rejestrację w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Klubów Lions (LCI).

7. Nazwa klubu musi składać się ze słów „Lions Club - nazwa miejscowości” w której klub będzie miał siedzibę. Jeżeli w danej miejscowości istnieje już Klub Lions, każdy następny klub do podanej wyżej frazy winien dodać dodatkowy wyróżnik słowny. Kluby Lions w Polsce muszą posiadać osobowość prawną (jako zarejestrowane w KRS stowarzyszenia), co potwierdza poniższe pismo Departementu Legislacyjno-Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Twój adres IP: 18.205.26.39